Saturday, May 31, 2014

אנכי הוי' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים


ב"ה בתוך ה"אני יוסף" מתגלה ה"אני הוי' ", וזה בחינת משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.  האני יוסף היא התגלות האלוקות בתוך הבריאה, אל עדיין פרעה - ההעלם האלוקי בתוך ה" עולם" והטבע גובר.  אך בתוך הטבע מתגלה האלוקות מתוך ובלבושי הטבע.  וזה בחינות משיח בן יוסף, מסטרא דרחל שעניינה מציאות נפרדת בעולמות. 

אך פנימיות יוסף הוא יעקב, ואלה תולדות יעקב יוסף, כידוע שיעקב ענינו שם הוי'.  גילוי האלוקות שלמעלה מהעולם, בבחינת סובב כל עלמין, מתוך הגילוי האלוקי שבתוך העולם.  וזה יחוד עליון ותחתון ביחד, ורק ע"י פעולת התחתון, שבגאולה היא הבחינה הראשונה של משיח בן יוסף.

וזה סוד קץ הימים וקץ הימין בזוהר, בשנים ס"ו ו ע"ב.  והקץ של אדמור"ר הזקן בשנת תשע"ה.  הכל הם בחינות ודרגות בגאולה בעיתה ע"י משיח בן יוסף.  ובתוכו ומתוכו הגאולה ע"י משיח בן דוד - בחינת אחישנה, בבחינת דוד מסטרא דלאה, אלוקות שלמעלה מהעולם, יחוד סובב בממלא, בחינת יום השמיני.

הוא ע"י העבודה מצד התחתון, בעולם, בקבלת פני משיח צדקנו בעבודה פרטית וכללית, בהמשכת המקיפים דתוהו בכלים דתקון, בכלים מכלים, שונים, בגשמיות, וזה משיח עני ורוחב על חמור.  זה משיח בן יוסף.   עני מצד העדר הגילוי האלוקי בבחינת סובב כל עלמין, אך זה רק עד ההתגלות דמשיח בן יוסף, דאדרבא ב התגלותו מתגלה המטמון האחרון שהטמין יוסף, וכו'.  כידוע בכל עניני המצורע שבמשיח, שהם רק בזמן יניקת החיצוניים מה מקיפים גבינה, בחינת שמיני, אחרי שלמות וגמר עבודת הביקורים, בהעדר עדיין מקיפים דחכמה.  והם רק עד כ' שנה.

ואז בהמשחת שמן המישחה, מוחין דאבא ביום טהרת המצורע. בחינת התגלות משיח בן יוסף.  ואז בעיתה אחישנה, גילוי משיח בן דוד, נמצא מתכסה ומתגלה, ע"ד פנימיות עתיק, ע"י משיח בן יוסף, יחוד יוסף והיהודה, יחוד סובב בממלא, ע"י העצם שלמעלה משניהם, דירה לעצמו"ת אי"ן סו"ף, בעולם הזה הגשמי.  ומשם לתחית המתים. 

Wednesday, May 28, 2014

The Written Torah and the Oral Torah (A Kabbalah Perspective)

BS"D

What an amazing thing, the Torah is.  We have the Written Torah - the 5 Books of Moses, which start with the "stories" of the creation and the forefathers, Avraham Yitzchak, and Yakov, through the exile of the House of Yakov in Egypt, the redemption, Giving of the Torah, and building of the Mishkan.

At this point begins the messages between G-d, through Moshe Rabeinu, to the Nation of Israel.  The laws of the sacrificial service and the laws of the kohanim, the laws of kashrut, maasrot (tithes), agricultural laws, the laws of the holidays, etc.  613 commandments (mitzvot) in all, 248 positive commandments of things we have to do, and 265 negative commandments of things we are do specifically not do.

These commandments define what it means to be a Jew.  In modern terms, an "orthodox Jew", or I guess if someone tries his best to keep as many of the commandments as possible he is an "ultra-orthodox Jew".  But these commandments, and the study of the Torah that contains these commandments, is what it means to be a Jew.

Now, the Torah is basically composed of a mix of "stories" together with specific commandments from G-d to Israel, through Moshe Rabeinu.

The prophecy that revealed both the very precise text of the Torah, along with the specific commandments (and their oral detailed explanation, which became the basis for the Oral Law), unlike with other prophecy, was preceded by the open revelation of G-d to every single member of the Nation of Israel, man, woman, or child.  This was preceded by the great miracles of the redemption from Egypt, all for the purpose of the Giving of the Torah - the marital union between G-d and the Nation of Israel, fulfilling the culmination of creation which started in Bereshis (In the Beginning G-d created the heaven and the earth.)

 Our sages teach that the Giving of the Torah was actually not yet the marriage, but rather the betrothal, the culmination of the marriage will be in the Coming of Moshiach, immediately now, Amen.

Kabbalah explains that the Torah is nothing less the G-d's Will and Wisdom (the sefirot of Keter and Chochmah Ila'ah).  Indeed, the details of how these levels become vessels of G-d's Infinite Light is the subject of much of the wisdom of Kabbalah, however once this takes place, a channel is formed between the Infinite Creator and Finite Creation.  This is why the Torah begins with the "stories" of creation, first there was the Torah, but the Torah exists on a level before (beyond) creation, therefore "in the beginning", the beginning of creation, G-d created the spiritual and the physical, so that within the physical there will come to be a Nation of Israel which will receive the Torah and fulfill it physically and materially within creation, thus becoming G-d's "Bride" - His means of manifesting physically within his creation, fulfilling His divine Will and Wisdom.


Monday, May 19, 2014

ענין ל"ג בעומר ורשב"י

ב"ה

ענין ל"ג בעומר ורשב"י, ורשב"י הוא באין ערוך לתנאים כפי שעצמות אין סוף באין ערוך לנבראים, ומה פני האדון וכו'.

והענין הוא דרשב"י מיחד הפנימיות עם החיצונית, ועד שמגלה את העצמות מתוך הפשט, הכוונות הכי נעלות של האריז"ל ולמעלה מזה מתוך הפשט.

וזה גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.  וזה ענין פקיחת העיניים הגאולה.  שרשב"י עצמות אין סוף בגוף, ואח"כ הרבי הוא עצמות אין סוף בגוף ובגאולה כל אחד עצמות אין סוף בגוף, משיח.  וזה סוד רשב"י וספר הזהר וכו'.

ו להבין כל זה ע"י ביאור ענין אודך ה' כי אנפת בי שע"י זה מקבלים פני משיח.  ומקדים הקשר בין גל עיני ועד הגל הזה.
שתכלית הצמצומים ועד הצמצום הראשון היא בשביל הגילוי.  ויניקת החיצוניים והרגשת היש הנפרד הוא הנחש, הוא ע"י הצמצום.  כל הירידות היו בשביל הגילוי והתכלית הוא הגילוי.  משמע שכל הירידות  עד עכשיו היו כדי להביא את הגילוי. 

וזאת הבקשה גל עיני שיראה הפנימיות מתוך החיצוניות, ענין רשב"י המיוחד פנימיות ו חיצונית התורה.

בס"ד

לצאת מהתודעה דנפש הבהמית ע"י התבוננות הנ"ל. 

הפחד הוא לחזור לשגרה דרגילות גלותית, במקום זה לבסס תמידים כסידרם והליכה מחיל אל חיל הקודש.

לא לדאוג, לפעול בשמחה. לצאת מהתודעה דנפש בהמית, לשמוח בדברים הקשים שלא רוצים לעשות, דוקא שם הזוהר דרשב"י. 
לא לקשקש בזנב, להיות תמים בזמן ומקבל כל האדם בסבר פנים יפות. 

לא לנסות להיות מי שאני לא, לקבל את עצמי בכבוד ובאהבה ו להתחבר עם המציאות האמיתית שלנו, מציאות של עצמו"ת אי"ן סו"ף שמאמיתת מציאותו נמצאו כל הנמצאים.

שמחה וזריזות, היפוך הטבע ו הרגילות.

יחי המלך המשיח, פעילות בהצלחה רבהTuesday, May 13, 2014

האי עתיקא אשתכח בתלת רישין

BS"D

In the Zohar's Idra Zutra (the mystical secrets delivered by Rabbi Shimon Bar Yochai at the event of his passing from the world on Lag Baomer), we find this mystical teaching.

האי עתיקא אשתכח בתלת רישין
(This Atika is existing in Three Heads)

This is an inner most secret of the esoteric teachings of the Merkava, and in it are the inner keys to the mysteries of Creation.  The AriZal opened the gates to these mysteries, and in this particular section of the Zohar (the Idros, particularly the Idra Zutra) every statement is saturated with Inner Wisdom of the Creator B"H.

This statement is introducing to us to עתיקא קדישא (Atika Kadisha) - "The Holy Ancient", Or "The Holy Copy", as these names are explained in Chassidus Chabad.  Atika (or Atik sometimes) is the "point" where Creator and Creation "meet".  Beyond this point everything is Creation.

Even if many "levels" below Atik are considered "G-dliness" and hence are not "real" - "egocentric" creation, From the point of Atik and on all levels are in some order of cause-effect progression, even though some of these progressions are in a form of "something from nothing", only in the World of Beriyah (Creation) is there first an existence of ego centrism, which is the World of Higher Garden of Eden, where the Neshamot (Souls) and Malachim (Angels) bask in the Light of the Schinah (Divine Pressence), this being the revelation of the Lights and Vessels of the 10 Sefirot of Atzilut in the lower 3 worlds through the form provided by Malchut of Atzilut, known as the Shecinah through the Torah and Mitzovs of Israel.

Back to this level of Atik, this is the highest point of Creation, and the "lowest" point of the Creator.  Of course since the Creator is עצמו"ת אי"ן סוף ב"ה (The Essence of Ein Sof - The Infinite), any "point" in the Essence of Infinity, is Infinity.  

This is a mystical "point" that always exists in everything, and through it everything comes into existence.  It is also through this point that existence comes out of its shell and back into its original intrinsic existence.  

It should also be noted in here, that the AriZal reveals in Pri Etz Chaim that what we said above that all creation originated in Atika, is also referring to the "outer aspect" of Atik, also known in Kabbalah as the ז' תחתונות עתיק.  But in the Days of Moshiach, creation will originate from פנימיות עתיק (Pnimyut Atik), which is also called the level of Moshiach.  

Considering what we write before about the two aspects in Arika, we gain some sense to what Moshiach is all about, but this is not the place for it.

/* Notes */ 

In the Zohar, Atika Kadisha refers to different levels, depending on perspective.  In general, It refers to Adam Kadmon.  To understand the relationship between Adam Kadmon and the Partzufim of Atzilut, particular the primordial Partzufim of Atik and Arich Anpin, is a discussion in its own right.  It is in fact a journey, considering these relationships in perspective to the 3 general worlds of Akudim, Nekudim, and Brudim (not to be confused with the "standard" 4 worlds discussed in Kabbalah, beginning with Atzilut and the Bottom Three, Beryiah, Yetzirah, and Asiyah.

/* End Note */

This level of Atika, the Zohar says, is revealed with Three heads, which are:

רישא דלא אתידע - "The Unknown First" - It is a dimension within the Infinite Ein Sof

מוחא סתימאה - "The Hidden Mind" - The "second" instance in Keter of Atziut

ארך-אנפין - "The Long Aspect" - The revealed aspect of Keter of Atzilut

The rest of the Partzufim of Atzilut emanate for this final level, same as all 10 Sefirot emanate from Keter of Atzilut.  

Returning to the Zohar's teaching, Atika is revealed in these three levels.  To better understand this dimension called "Atika Kadisha" as well as what it means for this dimension to be revealed,  in the Book of Daniel, Moshiach is said to be "Found, Hidden, and Revealed".  

Similarly, in his commentary on the above Zohar, the AriZal uses the same terms for the revelation of Atika - Found, Hidden, and Revealed.  

You can say in Kabbalistic terms, that at Radla Atika is initially "found, the Mocha Stima it is garbed and hidden, only to be revealed through Arich Anpin.  

Its is interesting that the coming of Moshiach is likened to the same process, and therefore by understanding this process in more detail we can also better comprehend the coming of Moshiach.