Monday, May 19, 2014

ענין ל"ג בעומר ורשב"י

ב"ה

ענין ל"ג בעומר ורשב"י, ורשב"י הוא באין ערוך לתנאים כפי שעצמות אין סוף באין ערוך לנבראים, ומה פני האדון וכו'.

והענין הוא דרשב"י מיחד הפנימיות עם החיצונית, ועד שמגלה את העצמות מתוך הפשט, הכוונות הכי נעלות של האריז"ל ולמעלה מזה מתוך הפשט.

וזה גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.  וזה ענין פקיחת העיניים הגאולה.  שרשב"י עצמות אין סוף בגוף, ואח"כ הרבי הוא עצמות אין סוף בגוף ובגאולה כל אחד עצמות אין סוף בגוף, משיח.  וזה סוד רשב"י וספר הזהר וכו'.

ו להבין כל זה ע"י ביאור ענין אודך ה' כי אנפת בי שע"י זה מקבלים פני משיח.  ומקדים הקשר בין גל עיני ועד הגל הזה.
שתכלית הצמצומים ועד הצמצום הראשון היא בשביל הגילוי.  ויניקת החיצוניים והרגשת היש הנפרד הוא הנחש, הוא ע"י הצמצום.  כל הירידות היו בשביל הגילוי והתכלית הוא הגילוי.  משמע שכל הירידות  עד עכשיו היו כדי להביא את הגילוי. 

וזאת הבקשה גל עיני שיראה הפנימיות מתוך החיצוניות, ענין רשב"י המיוחד פנימיות ו חיצונית התורה.

בס"ד

לצאת מהתודעה דנפש הבהמית ע"י התבוננות הנ"ל. 

הפחד הוא לחזור לשגרה דרגילות גלותית, במקום זה לבסס תמידים כסידרם והליכה מחיל אל חיל הקודש.

לא לדאוג, לפעול בשמחה. לצאת מהתודעה דנפש בהמית, לשמוח בדברים הקשים שלא רוצים לעשות, דוקא שם הזוהר דרשב"י. 
לא לקשקש בזנב, להיות תמים בזמן ומקבל כל האדם בסבר פנים יפות. 

לא לנסות להיות מי שאני לא, לקבל את עצמי בכבוד ובאהבה ו להתחבר עם המציאות האמיתית שלנו, מציאות של עצמו"ת אי"ן סו"ף שמאמיתת מציאותו נמצאו כל הנמצאים.

שמחה וזריזות, היפוך הטבע ו הרגילות.

יחי המלך המשיח, פעילות בהצלחה רבהNo comments:

Post a Comment