Saturday, May 31, 2014

אנכי הוי' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים


ב"ה בתוך ה"אני יוסף" מתגלה ה"אני הוי' ", וזה בחינת משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.  האני יוסף היא התגלות האלוקות בתוך הבריאה, אל עדיין פרעה - ההעלם האלוקי בתוך ה" עולם" והטבע גובר.  אך בתוך הטבע מתגלה האלוקות מתוך ובלבושי הטבע.  וזה בחינות משיח בן יוסף, מסטרא דרחל שעניינה מציאות נפרדת בעולמות. 

אך פנימיות יוסף הוא יעקב, ואלה תולדות יעקב יוסף, כידוע שיעקב ענינו שם הוי'.  גילוי האלוקות שלמעלה מהעולם, בבחינת סובב כל עלמין, מתוך הגילוי האלוקי שבתוך העולם.  וזה יחוד עליון ותחתון ביחד, ורק ע"י פעולת התחתון, שבגאולה היא הבחינה הראשונה של משיח בן יוסף.

וזה סוד קץ הימים וקץ הימין בזוהר, בשנים ס"ו ו ע"ב.  והקץ של אדמור"ר הזקן בשנת תשע"ה.  הכל הם בחינות ודרגות בגאולה בעיתה ע"י משיח בן יוסף.  ובתוכו ומתוכו הגאולה ע"י משיח בן דוד - בחינת אחישנה, בבחינת דוד מסטרא דלאה, אלוקות שלמעלה מהעולם, יחוד סובב בממלא, בחינת יום השמיני.

הוא ע"י העבודה מצד התחתון, בעולם, בקבלת פני משיח צדקנו בעבודה פרטית וכללית, בהמשכת המקיפים דתוהו בכלים דתקון, בכלים מכלים, שונים, בגשמיות, וזה משיח עני ורוחב על חמור.  זה משיח בן יוסף.   עני מצד העדר הגילוי האלוקי בבחינת סובב כל עלמין, אך זה רק עד ההתגלות דמשיח בן יוסף, דאדרבא ב התגלותו מתגלה המטמון האחרון שהטמין יוסף, וכו'.  כידוע בכל עניני המצורע שבמשיח, שהם רק בזמן יניקת החיצוניים מה מקיפים גבינה, בחינת שמיני, אחרי שלמות וגמר עבודת הביקורים, בהעדר עדיין מקיפים דחכמה.  והם רק עד כ' שנה.

ואז בהמשחת שמן המישחה, מוחין דאבא ביום טהרת המצורע. בחינת התגלות משיח בן יוסף.  ואז בעיתה אחישנה, גילוי משיח בן דוד, נמצא מתכסה ומתגלה, ע"ד פנימיות עתיק, ע"י משיח בן יוסף, יחוד יוסף והיהודה, יחוד סובב בממלא, ע"י העצם שלמעלה משניהם, דירה לעצמו"ת אי"ן סו"ף, בעולם הזה הגשמי.  ומשם לתחית המתים. 

No comments:

Post a Comment