Friday, June 27, 2014

משיח

ב"ה
מה האמונה הטפילה שלנו, איפה הרגילות הגלותית שלנו, שלא מאפשרת לנו להתגלות.  זה הפירוש הפנימי לענין המסירות נפש 
הקשורה עם גילוי עצמות אין סוף, שלמעלה מסובב וממלא כל עלמין. 

כשמשיח התגלה זה היה גילוי העצם שלמעלה הגילוי, בחינת ישת חושך סתרו.  כדי שהדרגה הזאת תתגלה בתוך העולמות הוא רק ע"י עבודת התחתון, ענין המסירות נפש הנ"ל, שעל ידה מתעלה התחתון למעלה מעליון ותחתון, גילוי שורשי האמתי של התחתון.  וזאת העבודה של קבלת פני משיח, גילוי העצם בתוך הגילויים, גילוי האמונה שלמעלה מהשכל בתוך השכל, גילוי בחינת אמת הוא חד ולא בחושבן בתוך העשר ספירות, וכו. 

וע"י ההכרה שמשיח נמצא בעולם "מצאתי דוד עבדי" והעבודת המוחין ועד מוחין בעצם, מקבלים פני משיח.  ובפנחס נ"א מבאר הרבי שמספיק אדם אחד שעושה את העבודה, מחדיר את עצם הנשמה בתוך הלבושים של המחשבה, דיבור, ומעשה, כובש את ארץ ישראל להכריע את עצמו ואת העולם כולו לכך זכות והביא ישועה והצלה לו לעולם כולו.  משום שאת העולם נתן בליבם, והאדם הוא עולם קטן, ו העולם הוא אדם גדול. 

ויש לאמר בדרך אפשר שזה האדם התחתון, המקבל ממשה רבינו על דרך הלבנה המקבלת מהחמה, וכובש את ארץ ישראל, הוא בחינת יהושע בן נון משבט אפרים, משיח בן יוסף.  וזאת היא הגאולה בעיתה, לאט אז יבקע כשחר אורך, שהולך ומאיר קמעה קמעה,  והיא משיח בן יוסף.

וע"י קבלת פני משיח של התחתון כנ"ל מגלים את עצמות אין סוף מתוך ו בתוך העולם,גילוי משיח בן דוד.  וזאת היא גאולה אחישנה, וזה היה יכול להיות מאז שנת נש"נ, ו בפועל הולך על דרך כל הקיצים הידועים.  ואכן על פי הנ"ל יבנו כל הקיצין בדורנו. 

No comments:

Post a Comment