Thursday, July 17, 2014

ביאת משיח תשע"ה

בס

ולא נפקד ממנו איש... פרש"י לשון חיסרון, ומביא את הפסוקים כי יפקד מושבך, ויפקד מקום דוד.  להבין התוכן הפנימי בפרש"י הנ"ל, יינה של תורה. 

הנה, השורש פקד הוא גם המפתח לענין הגאולה, ע"י הסימן שנתן יעקב ליוסף, ונודע למשה בענין הגאולה בסוד הפסוק פקד אפקד את בנ"י.

וגם לקשר עם מצות הקהל, ענין פקידת עם ישראל, ואחדותם, ענין מלחמת מדין, מלחמה לה'.  והיא בשנה השמינית, מוצאי שביעית שבה בן דוד בא.

היא שנת ולכסף הפקודים, האלף והשבע מאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים, השייך לקץ הימים לאדמו"ר הזקן, פרשת פקודים. 

ולהבין כל זה בפנימיות, יש להקדים את ענין עבודת הבירורים של רפ"ח ניצוצות של עולם התוהו, עשו, ע"י עולם התיקון, יעקב.

ובסיום עבודת הבירורים נמשכים האורות המקיפים דתוהו, אורות עצמיים, והאדם צריך לקבלם בפנימיות, אחרת נוצרת יניקת החיצוניים, ענין חבלי משיח.

וזה משיח בן יוסף, אחרי גמר עבודת הבירורים, אחרי המצאתי דוד עבדי, נמצא מתעלם ומתגלה. 

Friday, July 11, 2014

שפחה כי תירש גבירתה

ב"ה
האמצעי הוא הכרחי, והמוכרח לא יגונה.  אבל כשהאמצעי הופך להיות התכלית זה שפחה כי תירש גבירתה. 

האישיות שלנו היא אמצעי הכרחי בשביל גילוי אלוקות, להיות מסודר זה דבר נפלא.  אבל כשהסדר הופך להיות תכלית לפני עצמו, זאת גלות השכינה.

וע"י הנגעים יכול האדם להבחין איפה אצלו הפכו האמצעים לתכלית.  וזה באמת נקרא "לעבוד עם עצמו" ארבעטען מיט זיך. 

Sunday, July 6, 2014

רבי‎

ב"ה
אז מה זה רבי?  בהרבי לא נגע הצמצום.  רבי זה כוחות הגלויים, מחשבה דיבור ומעשה החדורים העצם הנשמה.  זה לכן מה שאמרים על הרבי שהוא עצמות אין סוף בגילוי.  כפי שהרבי אומר על הרבי הקודם זה עצמות אין סוף כפי שהלביש את עצמו בשק עור מלא בשר ועצמות. 

במילא הרבי רואה את התמונה השלימה, הגוף והנפש הבהמית לא מסתירים לו.  ו העבודה של הרבי היא לקשר את עם ישראל עם עצם הנשמה שלהם. 

והיום הרבי אומר שכל יהודי צריך לגלות את אותו המימד בקירבו, ורק כך הוא יכול לצאת מהגלות הפנימית בכי תצא באופן של כי תבוא.  כשיהודי פוגש את שורש הנשמה שלו כפי שהיא חד עם עצמות אין סוף, אז העצמות בחרה להתלבש בגוף. 
כשיהודי פוגש את המימד הזה, הוא פוגש את היחידה שבנפש, זאת השכינה שמתגלית, וזה פדה בשלום נפשי. 

הרבי, רבותינו נשיאנו מהבעש"ט הקדוש, נותנים לנו את הדרך להפגש עם המימד הזה.  ו עכשיו, כ שאנחנו פוגשים את המימד הזה, אנו מוסיפים חיות בהרבי. Friday, July 4, 2014

משיח אחרי ג' תמוז'‎

ב"ה

אם אני עדיין נותן בשביל לקבל משיח לא יהיה שם.  גם גילוי שכינה לא יהיה שם.  יהיה שם גן עדן של שוטים, שר' יקותיאל לעפילער התחנן שחיים כאלה הוא לא רוצה לחיות.  גם אם יהיה מאושר, אבל אלוקות לא יכולה להתגלות שם, ולא בשביל זה ירדה הנשמה למטה.

באנו לפה, למטה, כדי לגלות את עצם נשמתנו.  משיח לא יבוא כשנצעק יחי ונתנהג הפוך מהיחי. 

ותוכן ההכרזה של היחי זאת ההכרה שהמציאות של משיח, שהוא האויר של משיח, שלמעלה מהאור של משיח, כבר נמצא.  ועקב ההכרה יתגלה ע"י פעולותיו. 

וההכרה היא להתחיל לחיות עם זה, לחשוב על היחידה ו לקבל החלטה להתנהג בהתאם עם היחידה, שזה ענין פדה בשלום נפשי, ט' כסלו תשנ"ב.

מחליטים להתנהג כמו הנשמה, זה עשיר בעצם.  הוא לא מקבל מפני שהוא לא צריך לקבל, הוא המשפיע לכל, זה בכל מאודך, עצמות אין סוף, אין זמן כבר למשחקים.