Friday, July 11, 2014

שפחה כי תירש גבירתה

ב"ה
האמצעי הוא הכרחי, והמוכרח לא יגונה.  אבל כשהאמצעי הופך להיות התכלית זה שפחה כי תירש גבירתה. 

האישיות שלנו היא אמצעי הכרחי בשביל גילוי אלוקות, להיות מסודר זה דבר נפלא.  אבל כשהסדר הופך להיות תכלית לפני עצמו, זאת גלות השכינה.

וע"י הנגעים יכול האדם להבחין איפה אצלו הפכו האמצעים לתכלית.  וזה באמת נקרא "לעבוד עם עצמו" ארבעטען מיט זיך. 

No comments:

Post a Comment