Thursday, July 17, 2014

ביאת משיח תשע"ה

בס

ולא נפקד ממנו איש... פרש"י לשון חיסרון, ומביא את הפסוקים כי יפקד מושבך, ויפקד מקום דוד.  להבין התוכן הפנימי בפרש"י הנ"ל, יינה של תורה. 

הנה, השורש פקד הוא גם המפתח לענין הגאולה, ע"י הסימן שנתן יעקב ליוסף, ונודע למשה בענין הגאולה בסוד הפסוק פקד אפקד את בנ"י.

וגם לקשר עם מצות הקהל, ענין פקידת עם ישראל, ואחדותם, ענין מלחמת מדין, מלחמה לה'.  והיא בשנה השמינית, מוצאי שביעית שבה בן דוד בא.

היא שנת ולכסף הפקודים, האלף והשבע מאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים, השייך לקץ הימים לאדמו"ר הזקן, פרשת פקודים. 

ולהבין כל זה בפנימיות, יש להקדים את ענין עבודת הבירורים של רפ"ח ניצוצות של עולם התוהו, עשו, ע"י עולם התיקון, יעקב.

ובסיום עבודת הבירורים נמשכים האורות המקיפים דתוהו, אורות עצמיים, והאדם צריך לקבלם בפנימיות, אחרת נוצרת יניקת החיצוניים, ענין חבלי משיח.

וזה משיח בן יוסף, אחרי גמר עבודת הבירורים, אחרי המצאתי דוד עבדי, נמצא מתעלם ומתגלה. 

No comments:

Post a Comment