Sunday, July 6, 2014

רבי‎

ב"ה
אז מה זה רבי?  בהרבי לא נגע הצמצום.  רבי זה כוחות הגלויים, מחשבה דיבור ומעשה החדורים העצם הנשמה.  זה לכן מה שאמרים על הרבי שהוא עצמות אין סוף בגילוי.  כפי שהרבי אומר על הרבי הקודם זה עצמות אין סוף כפי שהלביש את עצמו בשק עור מלא בשר ועצמות. 

במילא הרבי רואה את התמונה השלימה, הגוף והנפש הבהמית לא מסתירים לו.  ו העבודה של הרבי היא לקשר את עם ישראל עם עצם הנשמה שלהם. 

והיום הרבי אומר שכל יהודי צריך לגלות את אותו המימד בקירבו, ורק כך הוא יכול לצאת מהגלות הפנימית בכי תצא באופן של כי תבוא.  כשיהודי פוגש את שורש הנשמה שלו כפי שהיא חד עם עצמות אין סוף, אז העצמות בחרה להתלבש בגוף. 
כשיהודי פוגש את המימד הזה, הוא פוגש את היחידה שבנפש, זאת השכינה שמתגלית, וזה פדה בשלום נפשי. 

הרבי, רבותינו נשיאנו מהבעש"ט הקדוש, נותנים לנו את הדרך להפגש עם המימד הזה.  ו עכשיו, כ שאנחנו פוגשים את המימד הזה, אנו מוסיפים חיות בהרבי. No comments:

Post a Comment