Monday, August 25, 2014

הנקודות העיקריות בתשובה

בס"ד
תשובה לא רק על עבירות, אלא בעיקר והנפש תשוב אל האלוקים...

להוציא המחשבות מהענינים הארציים והאישיות, לקשר המחשבה בקשר אמיץ בהקדוש ברוך הוא, לתקוע הדעת באלוקות, וע"י זה להאיר המידות באור אלוקי. 

זה ענין ללמוד חסידות, יחידה שבתורה, ולעורר ו לגלות היחידה שבנפש. 

ממה אני מתפעל ממה אני צריך להתפעל?  לעורר ר"ר על נצוץ אלוקות ששבוי במחשבות דיבורים ומעשים שלי.

לדעת שמי שנתגלה בסופו של דבר זאת המציאות האמיתית שלי.  ולכן לחזק ההחלטה להוסיף בתורה ומצוות לשמה.

Thursday, August 14, 2014

בדרך לפגוש את האלקים

קשה לנו לעשות שינוי בגלל האמונה הטפילה שהתאמנו בה מהילדות.  ובגללה אנחנו לא תופסים , עדיין מרגיש את עצמי ילד מושפל ומאויים. 

אז אל תגיד ככה אני. פה העבודה עם בעצמך, העבודה של לך לך מבית אביך קשה מכולם. 

כנס אל תוך החוויה, תתבונן, תרגיש אותה שוב, את חווית הילדות הכואבת, הודעת היא המפתח לשש המידות, ודעת היא התקשרות שמביאה להרגשה, תרגיש את החויה איך אתה מאויים מהעולם, תכנס לשם, תפגוש את עצמך.

ואת הקושי שיש אצלי אני גם מזהה בהזולת.  במקום להקשיב להזולת, להרגיש אותו. 

אז תכנס לתוכך ותרגיש את הילד הקטן והחוויה, שבתוכו גדלת וגרם לך להרגיש שאתה לא שוה, לעכשיו תחווה אותה מחדש כשאתה איש בוגר וחסידי, להאיר את המידות באור המוחין.  בשכל הבוגר שלך תאיר את החוויה הרגשית של הילד.

ואז פוקחים את העיניים. 

Thursday, August 7, 2014

גל עיני

בס"ד

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.  למה גל עיני?  למה לא "תתגלה"?  הענין הוא שהמקבל מצד ענינו יפקח את עיניו. 
ויש לאמר שהמציאות שלנו היום היא שגם אדם פשוט בדרגת הבנה של בן חמש למקרא בפירוש הפשוט של תפילה ותורה, יכול 
להגיע להיחודים העליונים של האר" י הקדוש, וגם למעלה מזה. 

יש יכולת לכל אחד ואחת לגלות ענינים הכי מופלאים. 

הוי מתלמידיו של אהרון הכהן זה ענין אהבה רבה שלמעלה מאהבת עולם - התבוננות בכח הנברא.  אהבה רבה ענינה ענני הכבוד - בחינת עבודת הצדיקים הבאה מלמעלה. 

והרבי מבאר במטות-מסעי נ"א שכל יהודי היום יכול ו צריך לפעול בעצמו את האהבה רבה דאהרון הכהן וכך מגלה בעצמו ו בעולם את הגאולה שכבר ישנה. 

שיהודי יגלה בעצמו את אהבתו של אהרון הכהן, הוא לא הולך לבטל את היפוך אהבת ישראל שהייתה סיבת הגלות, מפני שהענין הזה כבר תוקן, כפי שהרבי אומר בהשיחה הנ"ל.  אלא הוא הולך לגלות את זה בתוכו בגלל שעם זה הוא מקבל את הגאולה.
מגלה בעצמו את מימד הגאולה, פוקח את העיניים ורואה שהגאולה כבר כאן.