Thursday, August 7, 2014

גל עיני

בס"ד

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.  למה גל עיני?  למה לא "תתגלה"?  הענין הוא שהמקבל מצד ענינו יפקח את עיניו. 
ויש לאמר שהמציאות שלנו היום היא שגם אדם פשוט בדרגת הבנה של בן חמש למקרא בפירוש הפשוט של תפילה ותורה, יכול 
להגיע להיחודים העליונים של האר" י הקדוש, וגם למעלה מזה. 

יש יכולת לכל אחד ואחת לגלות ענינים הכי מופלאים. 

הוי מתלמידיו של אהרון הכהן זה ענין אהבה רבה שלמעלה מאהבת עולם - התבוננות בכח הנברא.  אהבה רבה ענינה ענני הכבוד - בחינת עבודת הצדיקים הבאה מלמעלה. 

והרבי מבאר במטות-מסעי נ"א שכל יהודי היום יכול ו צריך לפעול בעצמו את האהבה רבה דאהרון הכהן וכך מגלה בעצמו ו בעולם את הגאולה שכבר ישנה. 

שיהודי יגלה בעצמו את אהבתו של אהרון הכהן, הוא לא הולך לבטל את היפוך אהבת ישראל שהייתה סיבת הגלות, מפני שהענין הזה כבר תוקן, כפי שהרבי אומר בהשיחה הנ"ל.  אלא הוא הולך לגלות את זה בתוכו בגלל שעם זה הוא מקבל את הגאולה.
מגלה בעצמו את מימד הגאולה, פוקח את העיניים ורואה שהגאולה כבר כאן.

No comments:

Post a Comment