Thursday, August 14, 2014

בדרך לפגוש את האלקים

קשה לנו לעשות שינוי בגלל האמונה הטפילה שהתאמנו בה מהילדות.  ובגללה אנחנו לא תופסים , עדיין מרגיש את עצמי ילד מושפל ומאויים. 

אז אל תגיד ככה אני. פה העבודה עם בעצמך, העבודה של לך לך מבית אביך קשה מכולם. 

כנס אל תוך החוויה, תתבונן, תרגיש אותה שוב, את חווית הילדות הכואבת, הודעת היא המפתח לשש המידות, ודעת היא התקשרות שמביאה להרגשה, תרגיש את החויה איך אתה מאויים מהעולם, תכנס לשם, תפגוש את עצמך.

ואת הקושי שיש אצלי אני גם מזהה בהזולת.  במקום להקשיב להזולת, להרגיש אותו. 

אז תכנס לתוכך ותרגיש את הילד הקטן והחוויה, שבתוכו גדלת וגרם לך להרגיש שאתה לא שוה, לעכשיו תחווה אותה מחדש כשאתה איש בוגר וחסידי, להאיר את המידות באור המוחין.  בשכל הבוגר שלך תאיר את החוויה הרגשית של הילד.

ואז פוקחים את העיניים. 

No comments:

Post a Comment