Monday, August 25, 2014

הנקודות העיקריות בתשובה

בס"ד
תשובה לא רק על עבירות, אלא בעיקר והנפש תשוב אל האלוקים...

להוציא המחשבות מהענינים הארציים והאישיות, לקשר המחשבה בקשר אמיץ בהקדוש ברוך הוא, לתקוע הדעת באלוקות, וע"י זה להאיר המידות באור אלוקי. 

זה ענין ללמוד חסידות, יחידה שבתורה, ולעורר ו לגלות היחידה שבנפש. 

ממה אני מתפעל ממה אני צריך להתפעל?  לעורר ר"ר על נצוץ אלוקות ששבוי במחשבות דיבורים ומעשים שלי.

לדעת שמי שנתגלה בסופו של דבר זאת המציאות האמיתית שלי.  ולכן לחזק ההחלטה להוסיף בתורה ומצוות לשמה.

No comments:

Post a Comment