Tuesday, September 23, 2014

עיקר ענין התשובה הוא עקירת כל הרצונות הזרים של עוה"ז לגמרי מכל וכל.

בס"ד

עיקר ענין התשובה הוא עקירת כל הרצונות הזרים של עוה"ז לגמרי מכל וכל.

ולא יהיה לו רצון אלא לה' לבדו.

אתה הראת לדעת כי הוי' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד.  שואל אדמור"ר הזקן בשער היחוד ו האמונה, הנראה שאלקים ישכון במים מתחת, מה זה "אין עוד"? אין עוד אלקים? מה הפסוק מבאר?

הפסוק אומר שאין עוד מציאות שחוץ ממנו ית'. אתה הוראתה לדעת שאלקים שבגי' " הטבע" שהטבע והוי', היה הוה ו יהיה כאחד, הם דבר אחד.  שאין עוד מלבדו.  אין עוד מציאות חוץ ממנו.  ואין עוד מציאות חוץ מאלקות.  אתה הוא עד שלא נברא העולם ואתה הוא משנברא העולם ללא כל שינוי.  השינוי נרגש רק למקבלים.

אז מה זה המציאות של כל העולמות?  זיו והארה משמו הקדוש.  זיו והארה מהאור.  ולכן חכמי האמת כינו לגילוי האלקי הבא לידי גילוי "אור" ולא "שפע".  כי " שפע" זה אומר "היה במקום אחד ועבר למקום שני".  לדוגמא יש מי תהום שממנו שופעים המים לתוך 
הנהר.  אז בכל זאת במי הטהום נחסרו המים ששפעו לנהר. 

אבל זה שהשמש מאירה על הארץ כשמישהו משתמש לאור השמש, לא חסר בשמש כלום.  בין אם לקחנו את האור או לא לקחנו.  השמש אותה שמש.

אם יש נר אחד בחדר, לא משנה אם אדם אחד או שלושה משתמשים לאור הנר, באור לא חסר כלום.  כי האור לא בא על חשבון המאור.

וכמו שהנשמה ממלאה את הגוף כך הקב"ה ממלא את כל העולמות? עם הבדל אחד. שכשהנשמה ממלאה את הגוף היא מתפעלת ממקרי הגוף, והקב"ה לא מתפעל ממקרי העולם. 

על דרך שהסברנו, שהמציאות האלוקית שמהווה את העולמות זה רק הארה.  ממילא המקור של האור אינו מתרגש כלל. 
אז איפה הקב"ה נמצא?  אין מציאות חוץ ממנו.  ושורש כל הנבראים הוא רק זיו והארה ממנו.  שלעולם ה' דברך ניצב בשמים, אותם עשר המאמרות שמהוות את המציאות, ואים העשר מאמרות יפסיקו אז לא תהיה מציאות. 

מי מהווה את המציאות היום? שיהודי יושב ולומד תורה.  שהקב"ה הסתכל בתורה וברא עלמא, ו ישראל לומדים תורה ומקיימים עלמא.  ועל זה מיוסדת גם סוד עבודת התפילה, ובפרט האותיות של התפילות ותהלים בראש השנה ויום הכיפורים. 

איך יש ליהודי כח להוות את העולם, את כל העולמות?  בגלל שיהודי בשורשו הפנימי הוא למעלה מהתורה.  כי הוא אחד עם העצמות אין סוף. 

אז מכיון שכל המציאות היא מציאות אלקית, כפי שיהודי אומר פעמיים ביום "שמע ישראל הוי' אלקיך הוי' אחד" שהאות א' שמהווה את האות ח' - שבעה רקיעים והארץ, והאות ד' - ארבע רוחות העולם, הכל בטל לאות א' ובלעדה אין מציאות. 

ו בתוך כל ה"אין מציאות" הזאת - יש מציאות, שנתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים - אז יש עולמות שבתוכם הקב"ה שוכן, אז יש מציאות או אין מציאות?

והענין הוא שיש שתי בחינות של מציאות, דעת עליון ודעת תחתון, כמ"ש כי א"ל דעות הוי', ואמרו חז"ל שתי דעות דעת עליון שלמעלה יש ולמטה אין, ודעת תחתון שלמטה יש ו למעלה איו.

בעולמות העליונים יש גילוי אור, אבל אין שם חומר נבדל מאלקות.  פה למטה בחומר שהוא נבדל מאלקות אך מתהווה ע"י אלקות, למרות שהוא לא מרגיש את זה, פה העצמות יכולה להתגלות, ולא בעולמות העליונים.  ענין הן השמים ושמי השמיים לא יכלכלוך אך כי הבית הזה.  מצד נמנע הנמנעות. 

Monday, September 22, 2014

In the end of days...

There are many predictions for terrible things to come to "awaken" the world, as Hashem is "awaken" from the "sleep" of the exile.

However, just like in the plague of darkness, the Jews had light wherever they were, while the rest of Egypt suffered terribly, so it is now.

Indeed, it's not just Jews, but anyone who sides with G-d and Israel (as it is known that he who loves Israel loves G-d and he who loves G-d loves Israel) will not only be "saved" from peril, but rather experience greater revelation of goodness from Hashem.

The Gemara says that at the end of days Israel will do Teshuva and be redeemed, and what if they don't do Teshuva?  Hashem will put a king evil as Haman and will force them to do Teshuva... The inner meaning for this is true for each one of us individually as well.

As we approach Teshuva, but our evil inclination plays with us and we don't even know how to come back to Hashem.  If we look at what is making our life difficult, and dig in we will find where we are causing it.  This is a deep teaching of the Baal Shem Tov, that everything that happens to a person is in divine providence to teach a lesson in the service of Hashem.

The issue with many of these videos is they tell a person that they are "sinning" and that terrible things will happen because of their sins.  Those who are truly sinning are not listening.  Those who are listening, often don't know how to change their behavior, and now they are added anguish and fear of what's coming, which is more fuel for the evil inclination to convince them to turn away from G-d chas veshalom.

In this year of 5775 the evil inclination will finally be transformed into good.  That has never been since the sin of the primordial snake.

What this means is that anyone who wants to bind his soul on high, can do it in an instant of a good thought, a good word, and a good action.

Our work now is not to "warn" the world about...  Our work now is step beyond our exile mentality and rid ourselves of the chains of the evil inclination.  How do we do that?

By learning the secrets of the Torah.  The best is to learn through ego nullification, for those who know how to do that.  We must gather (online even) and learn together, with great joy, thus exalting Hashem's Holy Name and bring salvation and redemption to the entire world.

ksiva vechasim tova leshana tova umesuka.

Friday, September 19, 2014

All That is Left is Repentance

BS"D

Teshuva - Repentance - has two aspects (Teshuva Tata'a and Teshuva Ila'a).  The first is to regret past transgressions (the "mother" of all transgressions is us feeling ourselves to be independent existences and not nullified to the Infinite G-dliness), and accept the Yoke of Heaven for the future, starting Now.

The second Repentance - The Higher Teshuva - is to "go back" to our orginial source, where Israel, the Torah, and Kudsha Brich Hu are All One (Zohar Trumah)  This is the Shema Israel - and it's this second level of repentance about which our Sages said "all the Keitzim have passed, all that is left is to Repent, the moment they repent immediately they are redeemed."

Today, it is enough for one Baal Teshuva to reach this second level of Repentance, it happens in an instant, and as the Rambam writes in Hilchot Teshuvah "brings salvation and redemption to the entire world".

Thursday, September 18, 2014

משמעות החסידית של הקץ בשנת תשע"ה

מה"מ מלאך המות הופך למה"מ מלך המשיח

נח"ש בגי' משי"ח

עשה ווים לעמודים שיצה"ר הופך ליצה"ט

מעלת ההתהפכה, יתרון האור מן החושך דוקא

ע"י האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים

בשנה ששמיטה ויובל נפגשים

ובמוצאי שביעית בן דוד בא

ע"י עבודת הדור השמיני

בקבלת פני משיח צדקנו