Thursday, September 18, 2014

משמעות החסידית של הקץ בשנת תשע"ה

מה"מ מלאך המות הופך למה"מ מלך המשיח

נח"ש בגי' משי"ח

עשה ווים לעמודים שיצה"ר הופך ליצה"ט

מעלת ההתהפכה, יתרון האור מן החושך דוקא

ע"י האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים

בשנה ששמיטה ויובל נפגשים

ובמוצאי שביעית בן דוד בא

ע"י עבודת הדור השמיני

בקבלת פני משיח צדקנו

No comments:

Post a Comment