Tuesday, September 23, 2014

עיקר ענין התשובה הוא עקירת כל הרצונות הזרים של עוה"ז לגמרי מכל וכל.

בס"ד

עיקר ענין התשובה הוא עקירת כל הרצונות הזרים של עוה"ז לגמרי מכל וכל.

ולא יהיה לו רצון אלא לה' לבדו.

אתה הראת לדעת כי הוי' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד.  שואל אדמור"ר הזקן בשער היחוד ו האמונה, הנראה שאלקים ישכון במים מתחת, מה זה "אין עוד"? אין עוד אלקים? מה הפסוק מבאר?

הפסוק אומר שאין עוד מציאות שחוץ ממנו ית'. אתה הוראתה לדעת שאלקים שבגי' " הטבע" שהטבע והוי', היה הוה ו יהיה כאחד, הם דבר אחד.  שאין עוד מלבדו.  אין עוד מציאות חוץ ממנו.  ואין עוד מציאות חוץ מאלקות.  אתה הוא עד שלא נברא העולם ואתה הוא משנברא העולם ללא כל שינוי.  השינוי נרגש רק למקבלים.

אז מה זה המציאות של כל העולמות?  זיו והארה משמו הקדוש.  זיו והארה מהאור.  ולכן חכמי האמת כינו לגילוי האלקי הבא לידי גילוי "אור" ולא "שפע".  כי " שפע" זה אומר "היה במקום אחד ועבר למקום שני".  לדוגמא יש מי תהום שממנו שופעים המים לתוך 
הנהר.  אז בכל זאת במי הטהום נחסרו המים ששפעו לנהר. 

אבל זה שהשמש מאירה על הארץ כשמישהו משתמש לאור השמש, לא חסר בשמש כלום.  בין אם לקחנו את האור או לא לקחנו.  השמש אותה שמש.

אם יש נר אחד בחדר, לא משנה אם אדם אחד או שלושה משתמשים לאור הנר, באור לא חסר כלום.  כי האור לא בא על חשבון המאור.

וכמו שהנשמה ממלאה את הגוף כך הקב"ה ממלא את כל העולמות? עם הבדל אחד. שכשהנשמה ממלאה את הגוף היא מתפעלת ממקרי הגוף, והקב"ה לא מתפעל ממקרי העולם. 

על דרך שהסברנו, שהמציאות האלוקית שמהווה את העולמות זה רק הארה.  ממילא המקור של האור אינו מתרגש כלל. 
אז איפה הקב"ה נמצא?  אין מציאות חוץ ממנו.  ושורש כל הנבראים הוא רק זיו והארה ממנו.  שלעולם ה' דברך ניצב בשמים, אותם עשר המאמרות שמהוות את המציאות, ואים העשר מאמרות יפסיקו אז לא תהיה מציאות. 

מי מהווה את המציאות היום? שיהודי יושב ולומד תורה.  שהקב"ה הסתכל בתורה וברא עלמא, ו ישראל לומדים תורה ומקיימים עלמא.  ועל זה מיוסדת גם סוד עבודת התפילה, ובפרט האותיות של התפילות ותהלים בראש השנה ויום הכיפורים. 

איך יש ליהודי כח להוות את העולם, את כל העולמות?  בגלל שיהודי בשורשו הפנימי הוא למעלה מהתורה.  כי הוא אחד עם העצמות אין סוף. 

אז מכיון שכל המציאות היא מציאות אלקית, כפי שיהודי אומר פעמיים ביום "שמע ישראל הוי' אלקיך הוי' אחד" שהאות א' שמהווה את האות ח' - שבעה רקיעים והארץ, והאות ד' - ארבע רוחות העולם, הכל בטל לאות א' ובלעדה אין מציאות. 

ו בתוך כל ה"אין מציאות" הזאת - יש מציאות, שנתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים - אז יש עולמות שבתוכם הקב"ה שוכן, אז יש מציאות או אין מציאות?

והענין הוא שיש שתי בחינות של מציאות, דעת עליון ודעת תחתון, כמ"ש כי א"ל דעות הוי', ואמרו חז"ל שתי דעות דעת עליון שלמעלה יש ולמטה אין, ודעת תחתון שלמטה יש ו למעלה איו.

בעולמות העליונים יש גילוי אור, אבל אין שם חומר נבדל מאלקות.  פה למטה בחומר שהוא נבדל מאלקות אך מתהווה ע"י אלקות, למרות שהוא לא מרגיש את זה, פה העצמות יכולה להתגלות, ולא בעולמות העליונים.  ענין הן השמים ושמי השמיים לא יכלכלוך אך כי הבית הזה.  מצד נמנע הנמנעות. 

No comments:

Post a Comment