Wednesday, December 3, 2014

הגאולה היא לידה

בס"ד

קודם כל אומר לנו הרבי, שכמו שאמא אוהבת מעודדת את בנה הקטן שיש בו את היכולת ללכת, הוא קם ונופל ומקבל מכה, ו היא מעודדת אותו - אתה יכול. ו לבסוף הילד מגלה את הכחות והולך.

ו בדיוק כך, אומר הרבי, אהוביי נולדתם לגאולה. מימד משיח נמצא בתוככם תתחילו להתנהל ככה. תתחילו לגלות את האיכויות האלקיות שכבר קימות בכם , והסיבה היחידה שאתם עדיין לא משתמשים בהם, אתם לא מאמינים, כמו שהתינוק מאמין שהוא עדיין 
לא יכול ללכת.

בדיוק אותו דבר.

שבפרשת לך לך אומר הרבי מלך המשיח שהעבודה היא עבודת המוחין בטהרה, ואמרנו מקודם שעבודת המוחין היא העבודה שעושים עם התינוק כדי לגלות את האיכויות הקיימות בו. צריך מוחין דיניקה מוחין דקטנות מוחין דגדלות מוחין דאמא מוחין דאבא ועד מוחין דעצם. יש תהליך שבו הילד הולך וגדל. 

ו בשביל עבודת המוחין הזאת צריך את הגירויים הסביבתיים שגורמים לילד לעשות את העבודה של לגלות את כוחותיו הנעלים, כח ההילוך, כח הדיבור, כח הלמידה...  ולולא הגירויים הסביבתיים בחינת חינוך הוא לא יגלה אותם בחייו.

אומר הרבי שהגאולה היא עבודת מוחין בטהרה. לגלות בתוכם את מימד המוחין של משיח, את מימד משיח שבתוככם. אתם יכולים!  הגיע הזמן.

הכל נגמר, אומר הרבי בפרשת ויצא. כולל גם הבירור של עשו הוא אדום הוא רומי הוא העולם המערבי.  ויעקר שלמות בבירור החלה באמריקה ממלכת של חסד שנולדה עם תחילת התגלות הבעש"ט הרב המגיד ואדמו"ר הזקן, ועד שקרתי רבתי דרומי - ניו יורק, הופכת למעון ומשכן להרבי מלך המשיח, ומכריז על שלימות עבודת הבירורים של עשו, ותחלת עבודת היחודים של האורות המקיפים דתוהו בכלים דתקון.

אומר הרבי שהרי עשו נתברר לגמרי. אין יותר גלות בעולם. כפי שרואים זאת גם בהנהגה דזמן הזה. החל מנפילת ממלכת הרשע הסובייטית, ולידת האינטרנט וסושיול נטוורק.

ממשיך הרבי "הרי מובן שעכשיו נמצאים כבר בזמן שהגוף הגשמי ו אפילו גשמיות העולם כבר נתבררו ונזדכחו לגמרי."

אלה דיבורים של נביא שהוא כבר משיח.

צריך להבין, אם הכל נתברר אז למה אנחנו לא רואים?  כאן פגענו בנקודה.

הבה נתחיל....

No comments:

Post a Comment