Monday, December 8, 2014

מקבלים פני משיח


בס"ד

למעלה משכל. שטות דקדושה למעלה משכל דקדושה. מקבלים פני משיח.

כי עמלק הוא שטות דלעומת זו. נצחון רק למעלה מהשכל.

עבודה מיוחדת. עבודת הבירורים. נצצות נפלו לרבדים שונים. בירורים ברובד אחד ע"י מצוות עשה. מצוות לא תעשה, ומסירות נפש.
נצצות דקדושה בתוך הקליפה. מושכות את האדם אחרי הקליפות. הניצוצות היו ברשותם והצדיק נופל בהם. מטחא אדם הראשון.

לאוכל ותאוות היה כח למשוך. אבל יש גם לאכול לשם שמיים. לחפש את הקדושה בתוך הגשמיות.  דרך חדשה של הבעש"ט עזוב תעזוב עמו. תאכל לשם שמים. איך אנחנו יכולים?  עיקר הבירורים נגמרו.

היום כל אחד יכול לא להתפעל מהעולם. לעולם אין יותר כח לשלוט.

בעבר היינו צריכים לעשות אתכפיא, להלחם נקד הקליפה. התגברות עם הענין שאנו מבררים. מלחה עם נפש הבהמית.

ויש לאמר שהגענו כבר לזמן שאפילו גם גשמיות העולם כבר נשלמה ובררה לגמרי. הנפש הבהמית מזוככת. אין יותר נצוצות של קדושה בתוכה.

בתוך הטבע למעלה מהטבע

בלי גילויים, עצמותיים.

חושך של עצמות אין סוף

מאין יבא עזרי בכל התחומים. ולהרגע.

לא להתעסק עםמהעולםמבשביל להסתדר.
למעלה מצווי, כשמקבל נפרד מה משפיע, נמצא פה בגילוי לא להפריד את עצמך מזה.
בכל מאודך כוחות טבעיים הופכים להיות כחות אלקיים 

כל דאגה לפחד מחשיבה את המציאות של העולם.

משוגעים על משיח.
שדרוג

מסירות נפש של עמידה בניסיון מגלה את עצם הנשמה. מתוך בטחון הכי מוחלט.

יחי המלך המשיח

3 comments:

 1. והרמ"ז והמק"מ פירשו שהענין כי עמלק הוא דעת דקליפה ומקומו נגד דעת דבין כתפין דקדושה

  צמח צדק, דרך מצותיך, מצות זכירת ומחיית עמלק: צד, ב

  ReplyDelete
  Replies
  1. בעבודה זה אומר: דעת דליפה זאת התקשרות עם המציאות הנראית לעין של העולם הזה הגשמי וחומרי, והתקשורת והרגשת הספיקות במציאות האלוקות שמהווה את העולם יש מאין. התיקון הוא שבתוך השכל תהיה מונחת האמונה שלמעלה מהשכל. את זה משיגים ע"י החסידות. משיח נאות.

   Delete
  2. בעבודה זה אומר: דעת דליפה זאת התקשרות עם המציאות הנראית לעין של העולם הזה הגשמי וחומרי, והתקשורת והרגשת הספיקות במציאות האלוקות שמהווה את העולם יש מאין. התיקון הוא שבתוך השכל תהיה מונחת האמונה שלמעלה מהשכל. את זה משיגים ע"י החסידות. משיח נאות.

   Delete