Wednesday, June 18, 2014

ג' תמוז ה'תשעד‎

ב"ה

ישראל הם משה ומשה הוא ישראל,

גם אצל אדמור הזקן, וגם אצל הרבי הרייץ, הם החליטו לשים את עצמם במעצר זה רק היה החיצוניות, אבל הפנימיות הם אף פעם לא היו במעצר.  הם בכל רגע בחרו.  הם התנהגו בתוך המעצר כבעלי בתים. 

למה? כדי לפתוח פתח של מסירות נפש.  מבחינת הרבי יש גם במעצר את אותיות המחשבה, בחינת צעקת אבא" המרומם טפח אחד מעל הקרקע כדי להחזיק מעמד.  אבל הוא רוצה לחוות כמה שאפשר דוקא כבן אנוש. 
אדמור הזקן כמעט מגיע לכלות הנפש מתוך השמחה על הזכות למסירות נפש על תורת החסידות. 
וכן הרבי מבאר שהחסידים שבחוץ היו בפאניקה, ומתפללים לרחמים, עושים תעניות, תחבולות שונות. הם נחנסים לחרדה גדולה ועד לעצבות, מכיון שישראל הם משה ומשה הוא ישראל, מכיון שלחסידים הייתה תחושה של חשך , החושך שלהם השפיעה גם להרבי, וגם הרבי סבל מהחושך שלהם.  לכן הרבי אומר שיהיו בשמחה,  שהשמחה שלכם מוסיפה חיות בי, כי הדאגה שלכם מחשיכה גם לי.   הגלות שלכם משפיעה על הרבי, אז תהיו בשמחה ובטח ובלי דאגה.  
וכשהרבי משתחרר והחסידים שמחו נוספה בגאולה של הרבי גם כן. 

אותו דבר בזאת חוקת התורה, מצד שמשה רבינו ידע את סוד הפרה האדומה, בזאת לך אני מגלה, ראינו שגם כפי שמשה היה למטה היה בדרגה של חכמה של עולם האצילות.  ששם סוד פרה אדומה הוא בגילוי.  אז לכאורה משה רבינו ידע את סוד פרה אדומה, מבאר הרבי, מכיון שעם ישראל לא ידע את סוד פרה אדומה, אז גם לגבי משה רבינו היה חסר.  שהחסרון של עם ישראל הוא החיסרון של משה רבינו.  ע"ד ואתה תצוה ויקחו אליך, שלגלות את האנכי בקירבו. זה תלוי בעם ישראל. 
ולכן משה רבינו מתגלה כמשיח תודות לעם ישראל.  כשיהודי מגלה את הקשר העצמי שלו עם אלוקות, אז הוא מוסיף בגילוי, באור, של הרבי.  החוט השני של כל השיחות שהגילוי זה תלוי בעם ישראל, שההתגלות הייתה, הקבלה, לקבל פני משיח, זה תלוי בעם ישראל.  כדי שהמשיח שנמצא בעולם יוכל לפעול בגילוי בעולם זה תלוי בנו, ו מתחיל עם בן אדם אחד.  כמבואר בפרשת פנחס. 
אחרי שהרבי הרייץ השתחרר, ובא לאמריקא, ומסר נשיאות לרבי, ועד הקמת מרכז שליחות, אומר הרבי ש60 שנה לקח להחדיר את האמת האלוקית בתוך העולם.  מכיון שבגאולה היא לא רק זה שנתגלה אור מלמעלה שמבטל את התחתון, אלא הגאולה היא שהתחתון מצד ענינו, וגם הענין שלו שהוא המעצמה האטיאיסתית הכי גדולה שנלחמת נגד אלוקות, הוא מצד ענינו מתהפך ובונה מוסדות תורה.  המהפכה הזאת קרתה כשהרבי נכנס לשפלורקה.  ולכן ג' תמוז זה התחלתה דגאולה 60 שנה לקח לאמת האלוקית לחדור את המציאות הגסה של העולם, שהעולם גם מצד ענינו יקבל משיח. 
שהבניין עדי עד של המלכות זה לא מצד אור אין סוף שיכול להאיר את המלכות, אלא שהעבודה של דירה בתחתונים תהיה מצד התחתון, גילוי שורשה של הלכות מתוך המלכות. 

ויהושע בן נון כל הענין שלו הוא שמצד התחתון יתגלה הענין הזה.  שהאמת האלוקית שלמעלה מהעולם תחדור בתוך המציאות הטבעית.  וזה גם ענין מטה אהרון, הרי יש פה ענין נסי, למעלה זה מתגלה על ידי שלבים בטבע שיפרח פרח ויציץ ציץ.  וזה גם ענין כיבוש ארץ ישראל הכל בג' תמוז ע"י יהושע ביריחו כששמש בגבען דום וירח בעמק אילון.

No comments:

Post a Comment