Friday, July 4, 2014

משיח אחרי ג' תמוז'‎

ב"ה

אם אני עדיין נותן בשביל לקבל משיח לא יהיה שם.  גם גילוי שכינה לא יהיה שם.  יהיה שם גן עדן של שוטים, שר' יקותיאל לעפילער התחנן שחיים כאלה הוא לא רוצה לחיות.  גם אם יהיה מאושר, אבל אלוקות לא יכולה להתגלות שם, ולא בשביל זה ירדה הנשמה למטה.

באנו לפה, למטה, כדי לגלות את עצם נשמתנו.  משיח לא יבוא כשנצעק יחי ונתנהג הפוך מהיחי. 

ותוכן ההכרזה של היחי זאת ההכרה שהמציאות של משיח, שהוא האויר של משיח, שלמעלה מהאור של משיח, כבר נמצא.  ועקב ההכרה יתגלה ע"י פעולותיו. 

וההכרה היא להתחיל לחיות עם זה, לחשוב על היחידה ו לקבל החלטה להתנהג בהתאם עם היחידה, שזה ענין פדה בשלום נפשי, ט' כסלו תשנ"ב.

מחליטים להתנהג כמו הנשמה, זה עשיר בעצם.  הוא לא מקבל מפני שהוא לא צריך לקבל, הוא המשפיע לכל, זה בכל מאודך, עצמות אין סוף, אין זמן כבר למשחקים.

No comments:

Post a Comment