Friday, October 31, 2014

לך לך

בס"ד

האמונה הטפילה שאנו מאמינים שאנו תלויים בסובבים, צריכים את ההכרה.  קשר רגשי. 

עין רעה זה לראות את השני לא מצליח.  וגדולה מידה טובה, עין טובה גורמת לחבר להצליח.

ללכת לכתחילה אריבער על העניינים של הרבי, לא לסדר לעצמנו גלות יותר נעימה ח"ו. 

לא לרצות להיות טוב, לרצות שיהיה טוב.  כשכועסים עלי אני נכנס לחרדה, אז הטוב שאני עושה זה חנפנות לא טוב בכלל.  עבודה 
זרה "בטהרה". רוצה להתקבל, צריך את האישור " שלהם".  עבודה זרה. 

אני תלוי בהקב"ה, צריך לעשות שיהיה טוב, גם אם בשביל זה צריך להתנהג "רע" ולחטוף מאלה שרציתי את ההכרה שלהם, אני רוצה את הטובה שלהם. 

לא לדאוג מה חושבים.  לך לך ממולדתך, עדיין לא בית אביך.  לך לך לעצמותך, עבודת מוחין דטהרה ועד מוחין דעצם. 
ואז מחדירים את הא' בגולה - גאולה. 

No comments:

Post a Comment